کارفرما : دهکده مهر سیاهکل

نژاد : paulownia fortunei 3X

تاریخ کاشت: 27/6/1397

نوع انتقال : گلدان

ارتفاع و سن کاشت : 75cm-1year

1397

27/4/1397: تعداد 7 اسلحه نهال با گلدان کاشته شدند

25/7/1397: ارتفاع درختان بطور متوسط به 130cm رسیده و شروع به خزان نموده اند

11/9/1397: خزان بطور کامل صورت گرفته و ارتفاع درختا از 141cm تا 163cm متغیر می باشد

1398

23/1/1398 : در ختان شروع به جوانه زدن نموده اند.

2/2/1398 : درختان از ارتفاع 10cm بالای خاک کف بر شدند.

20/2/1398 : جوانه زنی از ساقه اصلی شروع شد.

21/2/1398 : سم ضد حلزون استفاده شد.

10/3/1398 : ارتفاع درختان به 113cm رسیده است.

10/4/1398 : ارتفاع درختان به 230cm رسیده است.

10/5/1398 : ارتفاع درختان به 310cm رسیده است.

10/6/1398 : ارتفاع درختان به 400cm رسیده است.

10/7/1398 : ارتفاع درختان به 490cm رسیده است.

10/8/1398 : ارتفاع درختان به 510cm رسیده است.

2/9/1398 : ارتفاع درختان به 550cm رسیده، رشد متوقف و خزان صورت گرفته است.

اکو کمپ هیرکانی
نمونه کار ۳ – تصاویر
فهرست