کارفرما : دهکده مهر سیاهکل

نژاد : paulownia fortunei 3X

تاریخ کاشت: 27/6/1397

نوع انتقال : گلدان

ارتفاع و سن کاشت : 75cm-1year

27/4/1397: تعداد 7 اسلحه نهال با گلدان کاشته شدند

25/7/1397: ارتفاع درختان بطور متوسط به 130cm رسیده و شروع به خزان نموده اند

11/9/1397: خزان بطور کامل صورت گرفته و ارتفاع درختا از 141cm تا 163cm متغیر می باشد

اکو کمپ هیرکانی
محصولات خانگی سیکاش
فهرست