فرم ثبت نام در طرح پشتیبانی از زنجیره خدمات رفاهی، پذیرایی و تفریحات مسیر گردشگری دیلمان

توضیحاتی در مورد گروههای مشمول طرح

گروه 1 – صاحبان کسب و کار فعال (خدمات پذیرایی و اقامتی در مسیر گردشگری دیلمان)

الف: صاحبان اقامتگاهها و خدات پذیرایی که واحد خدماتی فعال دارند و متقاضی دریافت خدمات ارتقای استاندارد های کسب و کار از دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان هستند

ب: صاحبان اقامتگاهها و خدات پذیرایی که واحد خدماتی فعال دارند و متقاضی توسعه ، دریافت تسهیلات و دریافت خدمات ارتقای استاندارد های کسب و کار از دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان هستند

گروه 2- متقاضیان ورود به کسب و کارها (خدمات پذیرایی و اقامتی در مسیر گردشگری دیلمان) که مجوز بهره برداری دریافت نموده اند

الف: متقاضیانی که صاحب ابنیه قدیمی با معماری بومی و نیمه بومی بوده و متقاضی دریافت تسهیلات، مشاوره معماری، مشاوره استاندارد سازی و خدمات اجرایی هستند و مجوز بهره برداری دریافت نموده اند

ب: متقاضیان احداث واحد اقامتی و پذیرایی که صاحب زمین روستایی بوده و متقاضی دریافت تسهیلات، مشاوره معماری، مشاوره استاندارد سازی و خدمات اجرایی هستند و مجوز بهره برداری دریافت نموده اند

گروه 3- متقاضیان ورود به کسب و کارها (خدمات پذیرایی و اقامتی در مسیر گردشگری دیلمان) که اقدامی در خصوص اخد مجوز بهره برداری صورت نداده اند.

الف: متقاضیانی که تصمیم تاسیس کسب و کار در محل ابنیه قدیمی با معماری بومی یا نیمه بومی  داشته و متقاضی دریافت تسهیلات، مشاوره معماری، مشاوره استاندارد سازی و خدمات اجرایی هستند و هنوز اقدامی در خصوص اخذ مجوز بهره برداری صورت نداده اند.

ب: متقاضیانی که تصمیم تاسیس کسب و کار و احداث ساختمان با معماری بومی یا نیمه بومی  داشته و متقاضی دریافت تسهیلات، مشاوره معماری، مشاوره استاندارد سازی و خدمات اجرایی هستند و هنوز اقدامی در خصوص اخذ مجوز بهره برداری صورت نداده اند.

مثال: 1365

* توضیحات بیشتر پایین فرم .

* توضیحات بیشتر پایین فرم .

فهرست