the Sustainable Development Secretariat DEILAMAN Tourism Corridor
(central alborz)

اطلاعیه

دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان(البرز مرکزی) جهت امور ساختمانی شرکت خانه خلاق سیاهکل برای موارد زیر پیمانکار ساختمانی جذب می‌نماید:

احیا و مرمت ساختمان کاهگلی

احداث بخشهای جدید با مصالح و الگوی سنتی و بومی

متقاصیان جهت مشاهده شرایط به این لینک مراجعه نمایند.

دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر سیاهکل

طرح مسیرهای گردشگری ایران

طـرح مسیـرهای گردشگری ایـران، پاسخی است به تـمامی نیـازهای یک مقصـد در امر اشتغـال و تـوسعه که با رویـکردی براساس آنچه گردشـگر و مخـاطب نیـاز دارد با بهـره گیـری از دانـش و تـجربه روز جهـانی و مشارکت تـمامی ذینفعـان شامل دولت، سازمان های بـین المللی، بـرندها، بخش خصوصی و بـومیـان هر منطقه در قالب تـشکل های راهبردی در منطقه اجرا می گردد و با طراحی زنـجیره های ارزش در هر حوزه تـولید خدمـات و محصولات براساس ظرفیت های بومی و نیـاز بازار فعـالیت می نماینـد.

دفتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر، مجموعه ای است که برمبنای نیازهای توسعه و کارآفرینی با روشهای علمی مدیریتی جهانی در عرصه کارآفرینی و با هدف جامه عمل پوشاندن به آرمانهای مجموعه که آبادانی، رشد پایدار و صیانت از میراث فرهنگی، طبیعی و تاریخی سرزمینمان است با مشارکت تمامی ذینفعان که شامل افراد بومی، متخصصین، دولت و … می باشد بستر کارآفرینی و اشتغال را برای گروههای ویژه ای از جامعه که به لحاظ تعداد نیز قابل توجه هستند، فراهم می آورد.

کسب و کار خود را در روستای خود بسازید

فهرست