فرم ثبت نام واحد های اقامتی

نام کامل اقامتگاه که در مجوز قید شده است
نام و نام خانوادگی صاحب مجوز
به کیلومتر - کمتر از یک کیلومتر = 1
به کیلومتر - کمتر از یک کیلومتر = 1
تعداد به نفر
به متر مربع
تعداد واحدهای مستقل
تعداد واحدهای مستقل
تعداد واحدهای مستقل
به کیلومتر - کمتر از یک کیلومتر = 1
به کیلومتر - کمتر از یک کیلومتر = 1
تعداد به نفر
به متر مربع
تعداد اتاق های خواب در واحد ها
تعداد اتاق های خواب در واحد ها
تعداد اتاق های خواب در واحد ها
آیا خانواده بومی در محل اقامتگاه سکونت دارد؟
فهرست