نمونه فرم ها

نمونه فرم درخواست صدور موافقت اصولی واحد گردشگری

نمونه فرم درخواست تبدیل واحد مسکونی به اقامتگاه بومگردی

نمونه فرم درخواست تفویض موافقت اصولی

نمونه فرم درخواست صدور مجوز احداث پس از اخذ پروانه

نمونه اقرار نامه مالکیتی املاک فاقد سند شش دانگ

نمونه تعهد نامه اشخاص حقیقی جهت دریافت موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

نمونه متن وکالت نامه جهت دریافت موافقت اصولی تاسیسات گردشگری و سایر خدمات اداری

گواهی مالکیت زمین برای زمین های فاقد سند مالکیت

گواهی مالکیت زمین برای زمین های فاقد سند مالکیت

فهرست