شرکت گردشگری کهن دیار دیلمان

در باره شرکت
پس از انجام مطالعات پروژه ملی مسیرهای گردشگری ایران و پس از آن مسیر گردشگری دیلمان( قطب گردشگری کوهستانی)، شرکت گردشگری کهن دیار دیلمان با هدف تبدیــل ظرفیتهــای بالقــوه منطقــه بــه منابــع مولــد ثروت،اشــتغالزایی و بهــره‌وری ســرمایه‌های طبیعی،انســانی و فرهنگــی مسیرگردشــگری بــا مشــارکت ذینفعــان جهــت رســاندن منطقــه بــه توســعه پایــدار در تابستان 1399 تشکیل گردید.

این شرکت وظیفه دارد بطور تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت نموده و با استفاده از تجربیات موفق و دانش روز به توسعه ظرفیت های گرشگری مسیر بپردازد.

موضوع شرکت

برنامــه ریــزی، مدیریــت و اجــرای انــواع فعالیت های حوزه صنعت توریسم در سـطوح اسـتانی ، ملـی و بیـن المللـی بـا رویکـرد بهبـود معیشـت جامعـه بومـی و توسـعه پایـدار و ایجـاد تفریحـات و سـرگرمی و همچنیـن انجـام اقدامـات لازم بـرای اشـتغالزایی در راسـتای تحقـق اهـداف شــرکت بــه شــرح زیــر:

1-تاسیس آژانس خدمات گردشگری و سفر

2-ایجـاد شـبکه فـروش ،شـبکه پشـتیبانی و شـبکه حمـل و نقـل بصـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم جهـت نیـل بـه اهـداف شـرکت

3-آمـوزش و تشـویق جامعـه بومـی و تربیـت راهنمایـان محلـی بـرای پذیـرش بهتـر گردشـگر و همـکاری در پروسـه گردشـگری و بهبـود و توسـعه فضـای کسـب و کار و ایجـاد اشـتغال پایـدار در جهـت بهبـود معیشـت

4-برقـراری ارتبــاط کاری بطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا شــرکت هــا، نهــاد هــا و یــا موسســات خصوصــی و دولتــی همــکار جهــت توســعه کســب و کار

5-خرید و فروش و تحصیل لوازم و ادوات و ماشین آلات جهت تسهیل در نیل به اهداف شرکت 6-اخـذ تسـهیالت مالـی و اعتبـاری از بانـک هـای دولتـی و غیردولتـی اعـم از داخلـی و خارجـی و سـایر مؤسسـات مالـی و اعتبـاری و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی اعـم از داخلـی و خارجـی و همچنیـن ارائـه تسـهیالت مالـی بـر طبـق مقــررات مربوطــه.

7-عرضـه کلیـه خدمـات آموزشـی، تحقیقاتـی، پژوهشـی، مشـاوره ای در زمینـه امـور گردشـگری، مدیریـت و تأمیـن منابــع مالــی بــرای تعریــف پــروژه و احــداث و بهــره بــرداری از اکــو کمــپ هــا ، مجتمــع هــای بــوم گــردی، صنایــع دسـتی ، خدماتـی و سـایر فعالیـت هـای مرتبـط بـا موضـوع شـرکت

8-برگــزاری ســمینارها و همایشهــا و نمایشــگاهها و جشنواره ها و رویداد های مختلف فرهنگی و یــا مشــارکت در آنهــا در ســطوح ملــی و بیــن المللــی بــا موضوعــات مرتبــط جهــت نیــل بــه اهــداف شــرکت.

9-انجام تمای فعالیت های حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی شامل شرکت در مناقصات و مزایده ها و اجرای طرح های مربوط وزارت خانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

10- راه اندازی سامانه های اینترنتی خدمات گردشگری و رزرواسیون و فروش صنایع دستی

آوای سبز دیلمان

دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی آوای سبز دیلمان (بند ب) بعنوان تور اوپراتون تخصصی مسیر گردشگری دیلمان در تابستا 1399 تاسیس شد.

این دفتر وظیفه دارد با توجه به ماموریت های طرح مسیر گردشگری دیلمان و شرکت گردشگری کهن دیار دیلمان به فعالیت های زیر بپردازد.

  • برنامه ریزی جهت تسهیل و توسعه فعالیت های گردشگری در مسیر گردشگری دیلمان توسط دفاتر همکار
  • برنامه ریزی برای توسعه بازار های واحد های خدمات گردشگری مسیر گردشگری دیلمان
  • توسعه شبکه حمل و نقل گردشگری در مسیر گردشگری دیلمان
  • راه اندازی سامانه های رزرواسیون

آدرس

گیلان – سیاهکل – خیابان قدیم دیلمان – نرسیده به چمران – پلاک 25

تلفن

013-41329538

تلفن همراه مدیر عامل

0939-2434903

سجاد کوچک نیا

مدیر عامل
فهرست