دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان (البرز مرکزی) به عنوان بالاترین نهاد هماهنگی بعد از دبیرخانه مسیرهای گردشگری ایران در استان گیلان فعالیت می‌نماید. این دبیرخانه پس از تشکیل آن با حکم وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی طبق وضایف تعریف شده به تشکیل شورای راهبردی مسیر، ایجاد ساختار اجرایی و تشکیل شرکت های اجرایی برنامه‌های مسیر را دستور کار قرار داده است. سرپرستی دبیر خانه را رئیس دبیرخانه بر عهده داشته که زیر نظر مدیر هماهنگی استانهای دبیرخانه مسیر های گردشگری ایران فعالیت می‌نماید.
فهرست